Logo - 롯데이네오스화학

홍보센터

롯데이네오스화학 소식

여가친화기업 공식인증

2021-11-24

                                                                     
                                                             코로나 19상황에서도 근로환경을 개선하고 여가 관리를 인정하여 복리후생을제공하는 등
                                       기업의 여가친화경영 노력에 힘 쓴 결과 롯데이네오스화학은 워라벨 가치를 존중하는 여가친화기업 공식 인증을 받았습니다.
                                                                           

약관

약관내용